روز شمار شهادت ۲۰ مرداد

برای دیدن مشخصات این بزرگمردان به وب سایت روزشمار ایثار یزد مراجعه کنید : لینک بالای سایت